Styrelseroller

Det kommer ibland en del frågor kring de olika roller som ska finnas i en styrelse. Nedan beskrivs de olika rollerna som Biodlarnas riksförbund har utformat dem. I distriktsstyrelsen har vi också fördelat dessa roller på de olika ledamöterna. Syftet med det är att vid behov kunna samordna och stödja varandra inom distriktet med frågor som berör oss alla. I texten nedan anges förväntningar på de olika samordnarna på distriktsnivån liksom på lokalföreningsnivån som Biodlarnas Riksförbund ser det. Inom distriktet får vi tillsammans se över vad vi vill, kan och mäktar med att göra.

Distriktssamordnare och kontaktpersoner inom olika specialområden.

Samordnarens roll inom utbildningsområdet.
Utbildning är en viktig del av SBR:s verksamhet, där den största utbildningsinsatsen genomförs i distrikt och lokalföreningarna. Av det skälet är samordnarens roll en betydelsefull del i verksamheten.

Samordnare inom distrikten.
Förväntningarna på dig som distriktets samordnare är att:
• Samordnaren skall hålla sig uppdaterad på vad som är på gång i utbildningsfrågor.
• Vara behjälplig i lokalföreningarna när det gäller utbildningsfrågor.
• Tillsammans med distriktets övriga samordnare, initiera distriktets verksamhetsprogram inom utbildning.
• Samla in statistik från de utbildningar som genomförs på distrikts- och lokalföreningsnivå, gällande typ av utbildning och antal deltagare.

Sammanställningen skickas sedan till förbundet.

Samordnare inom lokalföreningarna.
Förväntningarna på dig som samordnare i en förening är att:
• Samordnaren skall hålla sig uppdaterad vad som är på gång i utbildningsfrågor.
• Stötta och hjälpa cirkelledarna vid genomförande av utbildningar.
• Tillsammans med föreningens övriga samordnare se till att information och utbildningar sprids i föreningen.
• Samla in statistik från de utbildningar som genomförs i föreningen, gällande typ av utbildning och antal deltagare.

Sammanställningen skickas sedan till distriktets utbildningssamordnare.

Samordnarens roll inom kvalitetsområdet.
Kvalitetsfrågorna är betydelsefulla för varje biodlare. Framförallt och det som berör de flesta av biodlarna är hanteringen av honungen som är ett livsmedel, oavsett om det saluförs eller om det ges bort som gåvor till vänner och bekanta eller endast används inom den egna familjen.

Samordnare inom distrikten
Förväntningarna på dig som distriktets samordnare är att:
• Vara uppdaterad på lagar och regler runt lagstiftningen.
• Vara uppdaterad och kunnig om förbundets honungsbedömningsreglemente och längre fram hanteringen av andra biprodukter.
• Tillsammans med distriktets utbildningssamordnare, initiera att distriktets verksamhetsprogram innehåller moment om kvalitetsfrågor vid aktiviteter inom distriktet.
• Vara distriktets kontakt mot lokalföreningarna och kvalitetskommittén i kvalitetsfrågor. Det är också bra om du följer kvalitetskommitténs arbete och håller dig
allmänt uppdaterad inom området.

Samordnare inom föreningarna
Förväntningarna på dig som samordnare i en förening är att:
• Hålla kontakt med distriktets kvalitetssamordnare och se till att information om hanteringen av främst honungen, men i förlängningen även om andra biprodukter, sprids till föreningens medlemmar.
• Tillsammans med utbildningsansvarig i distriktet och föreningarna ordna utbildningar med målet att öka kunskapen i kvalitetsrelaterade frågor hos medlemmarna.
• Initiera, påminna och underlätta medlemmarnas hantering av honungsbedömningen, som utgår från förbundets fastlagda honungsbedömningsreglemente.
• Ge medlemmar råd eller förmedla kontakt om du inte själv har kunskapen.

Det är också bra om du följer kvalitetskommitténs arbete och håller dig uppdaterad.

Samordnarens roll inom Drottningodling och biavel.
Inom biavel satsar förbundet på drottningodling som är efterfrågat. Kommittén för drottningodling och biavel utvecklar under 2021 en digital kurs, med målet att alla biodlare ska få teoretiska förutsättningar att odla dugliga bruksdrottningar. Kursen kan med fördel kompletteras med en studiecirkel där man praktiserar drottningodlingens olika moment och med lämpliga studiebesök.

Samordnaren inom distrikt
Som samordnare har du en viktig roll. Du är länken mellan förbundets kommitté och föreningarna i ditt distrikt.

Förväntningarna på dig som distriktets samordnare är att:
• Följer biavelskommitténs arbete och ser till att information om drottningodling och biavel sprids till föreningar deras medlemmar.
• Stödjer och inspirerar föreningarna i arbetet med att odla dugliga bruksdrottningar.
• Samarbetar med utbildningssamordnaren för att tillsammans stödja föreningarna.
• Håller kontakt med de inom distriktet som sysslar med avel och drottningodling.

Om det finns en parningsplats, avelsförening eller drottningodlingsgrupp i distriktet är det lämpligt att hålla kontakt med ansvariga och i samverkan med föreningarnas samordnare ordna besök för föreningsmedlemmar. Det kan också vara bra att samla föreningarnas avelssamordnare (fysiskt eller digitalt) inför drottningodlingssäsongen och efter för erfarenhetsutbyte.

Samordnaren inom förening
Som samordnare har du en viktig roll. Det är i våra föreningar alla våra medlemmar finns!

Förväntningarna på dig som samordnare i en förening är att:

• Håller kontakt med distriktets avelssamordnare och ser till att information om drottningodling och biavel sprids till föreningens medlemmar.
• Ordnar en kurs i drottningodling. Samarbeta gärna med utbildningssamordnaren och anlita en erfaren drottningodlare om det behövs. SBR har ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan som hjälper till med anmälan, eventuella avgifter m.m.
• Tar reda på vilka drottningodlare som finns i närområdet och vilka biraser som är vanliga inom föreningens område.
• Ordnar besök hos drottningodlare/parningsplats eller samarbetar med distriktet om sådana besök.

Samordnarens roll inom bihälsa.

Bihälsa är en viktig fråga för varje biodlare. Friska bin övervintrar bättre, ger starkare samhällen och mer honung.

Samordnare inom distrikt
Förväntningarna på dig som distriktets samordnare är att:
• Vara uppdaterad på lagar och regler runt bihälsolagstiftningen.
• Vara uppdaterad och kunnig om olika metoder för behandling av varroa.
• Tillsammans med distriktet/utbildningssamordnaren initiera att distriktets verksamhetsprogram innehåller moment med bihälsa vid aktiviteter inom distriktet
• Vara distriktets kontakt mot föreningarna i bihälsofrågor. Det är också bra om du följer bihälsokommitténs arbete och håller dig allmänt uppdaterad inom området.

Samordnare inom förening
Förväntningarna på dig som samordnare i en förening är att:
• Hålla kontakt med distriktets bihälssamordnare och se till att information om bihälsa sprids till föreningens medlemmar.

• Tillsammans med utbildningsansvarig i distriktet/föreningar ordna utbildningar med målet att få upp kunskapen i bihälsa hos medlemmarna.
• Initiera, påminna och underlätta medlemmarnas behandling mot varroa.
• Ge medlemmar råd eller förmedla kontakt om du inte själv har kunskapen. Det är också bra om du följer bihälsokommitténs arbete och håller dig uppdaterad.

Samordnarens roll inom näringsbiodling.
Det är ett växande intresse för näringsbiodling. Det finns därför ett behov av personer i vår organisation som är pålästa om de metoder och lagar som reglerar detta.

Samordnare inom distrikten
Förväntningarna på dig som distriktets samordnare är att:
• Hålla kontakten med förbundets näringskommitté för att kunna sprida information i distriktet.
• Vara uppdaterad på de lagar och regler som gäller.
• Tillsammans med samordnarna i distriktet samla information från olika biodlare som vill växa och även från de som redan gjort resan.
• Vara uppdaterad i de utbildningar som genomförs på alla nivåer i vår organisation.

Samordnare inom föreningarna
Förväntningarna på dig som samordnare i en förening är att:
• Hålla kontakt med distriktets samordnare och de lokala biodlarna för att snabbt kunna sprida information både uppåt och nedåt i organisationen.

Kontaktperson hemsida.
Den person som utses till hemsidesansvarig bör:
• Ha grundläggande datorvana.
• Vara införstådd i de lagar som gäller för publicering av personuppgifter på hemsidan i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
• Hålla sidan uppdaterad med relevant kontaktinformation.

Kontaktperson digitala verktyg.
Den personen som utses till kontaktperson för distriktets Zoom-licens bör:
• Ha grundläggande datorvana med god teknisk förståelse
• Ha tillgång till teknisk utrustning (dator med kamera och mikrofon)
• Ha möjlighet att vara behjälplig mot föreningarna i distriktet med att ge grundläggande support, för att komma igång med digitala möten.

210114 Bilaga. Samordnarnas och kontaktpersonernas roller